Đi tiên phong trong việc phát triển công nghệ mới. Những vật liệu tiên tiến được Himalayasản xuất được sử dụng trong nhiều công trình lớn hiện nay. Đi tiên phong trong việc phát triển công nghệ mới. Những vật liệu tiên tiến được Himalayasản xuất được sử dụng trong nhiều công trình lớn hiện nay. Đi tiên phong trong việc phát triển công nghệ mới. Những vật liệu tiên tiến được Himalayasản xuất được sử dụng trong nhiều công trình lớn hiện nay.